HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Petogodišnji program za obrazovno razdoblje od 2011./2012. do 2015./2016.

Nositelj stručnog usavršavanja

Nositelj stručnog usavršavanja Hrvatski savez građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI) udruga je građevinskih stručnjaka osnovana kao savez udruga dragovoljnim udruživanjem regionalnih i gradskih udruga (temeljnih članica) i strukovnih udruga i organizacija graditeljskih i njima srodnih struka (specijalističke članice) koje djeluju na području Republike Hrvatske. HSGI je pravna osoba sa sjedištem u Berislavićevoj ulici 6 u Zagrebu.

Briga o stručnom usavršavanju te organiziranju stručnih predavanja, simpozija i savjetovanja važan su cilj i djelatnost HSGI-a. Za provedbu stručnog usavršavanja HSGI je osnovao Verifikacijsko povjerenstvo koje se sastoji od voditelja i četiri člana. Odgovorna osoba za provedbu Programa stručnog usavršavanja prema Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je voditelj stručnog usavršavanja i Verifikacijskog povjerenstva. U proteklom i sljedećem petogodišnjem obrazovnom razdoblju voditelj je stručnog usavršavanja prof. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ.

Na temelji suglasnosti dobivene od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na Program stručnog usavršavanja u graditeljstvu za prethodno obrazovno razdoblje, Verifikacijsko je povjerenstvo HSGI-a koje je zaduženo za provedbu stručnog usavršavanja, verificiralo programe i predavače za 213 stručnih seminara te programe i stručne voditelje 16 stručnih ekskurzija što je predložilo 15 temeljnih članica HSGI-a s područja cijele Hrvatske. Na seminarima je bilo 13.317 sudionika, a na stručnim ekskurzijama 827, odnosno ukupno 14.144 sudionika. Dodijeljeno je 146.047 bodova, od čega 82.762 iz područja graditeljske struke, a 63.285 iz područja građevno-tehničke regulative. Osim toga Verifikacijsko je povjerenstvo odobrilo programe i predavače za 29 konferencija predloženih od ostalih strukovnih udruga i organizacija u kojima je sudjelovalo 3079 učesnika, a dodijeljeno 55.926 bodova, od čega 49.776 iz područja graditeljske struke, a 6.150 iz područja građevno-tehničke regulative.

Prema tome, na seminarima, konferencijama i ekskurzijama u organizaciji HSGI-a u prošlom je obrazovnom razdoblju sudjelovalo 17.223 sudionika kojima je dodijeljeno 201.973 boda, od čega 132.538 iz područja graditeljske struke, a 69.435 iz područja građevno-tehničke regulative.

Dosljedan opredjeljenju za stalno poboljšanje stanja u svim segmentima graditeljstva u Republici Hrvatskoj, HSGI će u narednom obrazovnom razdoblju posebnu pozornost posvetiti stručnom usavršavanju voditelja gradilišta i organizirati niz seminara iz područja vođenja građenja.

Program stručnog usavršavanja

Program stručnog usavršavanja HSGI-a uglavnom obuhvaća provođenje stručnog usavršavanja kroz stručne seminare, okrugle stolove, radionice, stručne skupove i stručna putovanja. Takvi će se oblici stručnog usavršavanja provoditi kroz:

 1. stručne seminare koji se održavaju više puta tijekom godine
 2. godišnji stručni skupovi koji se održavaju jednom godišnje
 3. stručni skupovi koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima
 4. stručne ekskurzije.

A. Kategorije stručnog usavršavanja:

1. Stručni će seminari posebno obuhvatiti sljedeće teme:

 1. nove zakonske i podzakonske akte iz područja graditeljstva
 2. primjenu važećih zakonskih i podzakonskih akata
 3. nova graditeljska dostignuća u područjima materijala, tehnologija i informatičko-tehničkih alata
 4. FIDIC - osnove, primjena
 5. pravno graditeljsko nasljeđe EU
 6. suvremeno vođenje projekata u graditeljstvu s gledišta upravljanja projektima, procesima i radnim timovima
 7. primjena suvremenih metoda projektiranja i izvođenja u području hidrotehnike, geotehnike, konstrukterstva, prometa i organizacije građenja
 8. vođenje građenja.

Temu, sadržaj, raspored predavanja, popis predavača i njihove referencije te datum održavanja pojedinih seminara stručni odbori temeljnih društava dostavljaju Verifikacijskom povjerenstvu HSGI-a koje odobrava, predlaže dopune sadržaja ili ne odobrava održavanje seminara.

Predviđeno je da se stručni seminari ako je moguće održavaju petkom poslije podne i u subotu. O organizatoru ovisi hoće li seminar trajati jedan ili više dana, ali trajanje predavanja u jednom danu može iznositi najviše 8 (osam) školskih sati. Seminari se uglavnom održavaju u sjedištu ili na području djelovanja pojedinoga temeljnog društva.

2. Godišnji stručni skupovi obrađivat će posebno sljedeća područja:

 1. novu građevno-tehničku regulativu
 2. primjenu postojeće i nove građevno-tehničke regulative
 3. ostale aktualne teme važne za struku.

Navedeni će se stručni skupovi sastojat od niza predavanja na kojima će se detaljno obraditi teme iz navedenih područja. Predviđeno je da se posebna pažnja posveti obradi tema koje se odnose na novu građevno-tehničku regulativu i njezinu primjenu.

Stručni skupovi održavat će se jednom godišnje u trajanju od jednog dana i to u Zagrebu, te ovisno o interesu u regionalnim centrima: Rijeka, Osijek, Split i dr. Točno vrijeme održavanja stručnog takvih skupova s detaljnim rasporedom tema i imenima predavača objavit će se najkasnije dva mjeseca prije održavanja.

Predavači

Predavači za stručne skupove pod 1. i 2.:

 • Priznati stručni djelatnici resornih ministarstava, državne i područne uprave koji trajno rade na izradi, nadzoru primjene ili provedbi građevno-tehničke regulative.
 • Stručni djelatnici resornih ministarstava i tijela državne i područne uprave koji rade na izradi građevno-tehničke regulative.

Predavači za stručne skupove pod 3.:

 • Priznati domaći i inozemni stručnjaci s fakulteta, instituta i tvrtki

3. Stručni skupovi koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima

 1. Sabor hrvatskih graditelja održava se svake 4 godine i traje 3 dana
 2. Konferencija o vodama održava se svake 4 godine i traje 2 dana
 3. Konferencija podunavskih zemalja održava se svake 4 godine i traje 3 dana
 4. Kongres o cestama održava se svake 4 godine i traje 3 dana
 5. Stručni skup vodovoda i kanalizacije održava se svake godine i traje 2-3 dana

Za te skupove Verifikacijsko povjerenstvom HSGI-a ne provodi verifikaciju sadržaja predavanja i predavače, budući svaki od skupova ima znanstveno-stručni odbor koji provodi recenziju predavanja i odobrava njihovo predstavljanje.

Verifikacijsko povjerenstvo na temelju programa skupa, rasporeda i trajanja predavanja određuje za učesnike skupa bodove za stručno usavršavanje, vodi evidenciju sudionika i izdaje potvrde o sudjelovanju na skupu.

4. Stručna putovanja

Stručna putovanja i posjete gradilištima značajnih građevina organiziraju temeljna društva koja Verifikacijskom povjerenstvu trebaju dostaviti detaljan vremenski program puta s popisom gradilišta odnosno izgrađenih građevina koja će posjetiti, navesti stručnog voditelja ekskurzije te predavače na gradilištima odnosno izgrađenim građevinama.

B. Provedba stručnog usavršavanja:

U provedbi programa stručnog usavršavanja sudjeluju:

 1. Stručni odbori
 2. Verifikacijsko povjerenstvo
 3. Stručna služba HSGI-a.

Stručni su odbori provedbena tijela koja osnivaju temeljna društva HSGI-a radi neposredne organizacije i provedbe stručnih seminara i skupova u temeljnim društvima. Članove stručnih odbora imenuju predsjedništva temeljnih društava na razdoblje od 5 (pet) godina.

Stručni odbori izrađuju godišnje programe stručnih seminara, skupova i putovanja sa svim potrebnim podacima za njihovo potvrđivanje od strane Verifikacijskog povjerenstva HSGI-a: temu seminara odnosno skupa, sadržaj i raspored predavanja, popis predavača s referencijama, datume održavanja pojedini seminara odnosno stručnih skupova, vremenski i stručni program putovanja s navedenim gradilištima odnosno građevinama koje će se posjetiti te stručnog voditelja i njegove referencije.

Voditelja verifikacijskog povjerenstva bira skupština HSGI-a i on je odgovoran za provedbu programa stručnog usavršavanja. Članove Verifikacijskog povjerenstva na prijedlog voditelja imenuje Predsjedništvo HSGI-a. Voditelj i članovi Verifikacijskog povjerenstva biraju se na razdoblje od 5 (pet) godina.

Verifikacijsko povjerenstvo zaduženo je za izradu programa stručnog usavršavanja HSGI-a na osnovi Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/09.). Nadalje Verifikacijsko povjerenstvo prati provođenje i priprema izvješća o provođenju Programa stručnog usavršavanja za Predsjedništvo HSGI-a i Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva.

Godišnji program stručnog usavršavanja Verifikacijsko povjerenstvo izrađuje na osnovi potvrđenih godišnjih programa temeljnih društava, specijaliziranih članica HSGI-a te programa stručnih skupova organizatora koji nisu članovi HSGI-a.

Stručna služba HSGI-a obavlja administrativne poslove vezane uz vođenje evidencije stručnog usavršavanja, izdaje potvrde o sudjelovanju na stručnom seminaru odnosno stručnom skupu u organizaciji HSGI-a, vodi registar dokumentacije predavača na stručnim seminarima odnosno skupovima i obavlja ostale poslove sukladno odredbama članaka 42. i 45. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

C. Program stručnog usavršavanja-satnica i bodovi

1. Stručni seminari u petogodišnjem razdoblju

Red. broj Naziv seminara Metoda rada Sati Bodovi
GTR* Ostali
1. Novi zakonski i podzakonski akti i njihova primjena:- novi zakoni, tehnički propisi ili pravilnici koji su u primjeni, na popisu za polaganje stručnog ispita i postoji zanimanje za proširivanje znanja predavanje
radionica
6
2
6
2
 
2. Primjena važećih zakonskih i podzakonskih akata: - zakoni, tehnički propisi i pravilnici koji su u primjeni, na popisu za polaganje stručnog ispita i postoji interes za proširivanjem znanja predavanje
radionica
6
2
6
2
 
3. Nova graditeljska dostignuća u područjima materijala, tehnologija i informatičko-tehničkih alata predavanje
radionica
16
8
  16
8
4. FIDIC - osnova, primjena predavanje
radionica
8
 
  8
 
5. Pravno graditeljsko naslijeđe EU predavanje
radionica
6
 
6
 
 
6. Suvremeno vođenje projekata u graditeljstvu s aspekta upravljanja projektima, procesima i radnim timovima predavanje
radionica
16
 
  16
 
7. Primjena suvremenih metoda projektiranja i izvođenja u području hidrotehnike, geotehnike, konstruktorstva, prometa i organizacije građenja predavanje
radionica
30
 
  30
 
8. Vođenje građenja: tehnička i zakonska regulativa gradnje u RH i EU, upravljanje projektima, nove metode u projektiranju i izvođenju radova, energetska učinkovitost predavanje
radionica
40 16 24
Ukupno bodova u svakoj godini 140 38 102

 

Rekapitulacija za petogodišnje obrazovno razdoblje

Godina Sati Bodovi
GTR* Ostali
2011./2012. 140 38 102
2012./2013. 140 38 102
2013./2014. 140 38 102
2014./2015. 140 38 102
2015./2016. 140 38 102
Ukupno sati/bodova 700 190 510

Napomena: * GTR = građevno tehnička regulativa

Godišnji stručni skupovi

Naziv skupa Sati Bodovi
GTR* Ostali
Nova građevno-tehnička regulativa s podzakonskim aktima 8 8  
Primjena postojeće i nove građevno-tehničke regulative 8 8  
Aktualna tema od interesa za struku 8   8
Ukupno sati/bodova 24 16 8

 

Rekapitulacija za petogodišnje obrazovno razdoblje

Godina Sati Bodovi
GTR* Ostali
2011./2012. 24 16 8
2012./2013. 140 16 8
2013./2014. 24 16 8
2014./2015. 24 16 8
2015./2016. 24 16 8
Ukupno sati/bodova 120 80 40

Napomena: * GTR = građevno tehnička regulativa


 

Ostali stručni skupovi koji se periodično ponavljaju

Godina Naziv skupa Aktivnost Trajanje dana Bodovi ostali
2014. Konferencija podunavskih zemalja predavanja 3 30
svake Stručni skup vodovoda i kanalizacije predavanja 2 20
2015. Hrvatski kongres o cestama predavanja 2 20
2015. 6. hrvatska konferencija o vodamaa predavanja 2 20
2012. Sabor hrvatskih graditelja predavanja 3 30

 

Stručne ekskurzije

Godina Naziv ekskurzije Aktivnost Trajanje u danima Bodovi ostali
Svake godine Stručna ekskurzija u Hrvatskoj - posjet izgrađenim i građevinama u izgradnji Upoznavanje uz stručna predavanja 1-3 do 5
Svake godine Stručna ekskurzija u inozemstvo - posjet gradilištima i građevinama Upoznavanje uz stručna predavanja 2-7 do 5

 

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502