HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o stručnoj službi

Na temelju članka 34. Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI), usvojenoga 28. svibnja 2010. na Skupštini HSGI-a u Sisku, na prijedlog Predsjedništva HSGI-a donosi se:


PRAVILNIK O STRUČNOJ SLUŽBI
HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA


 
Opće odredbe
 
Članak 1.
 

Ovim se Pravilnikom utvrđuje:

 • ustroj stručne službe
 • radna mjesta, broj djelatnika, opis njihovih poslova i zadaća
 • zasnivanje radnog odnosa - uvjeti, postupak i nadležnosti
 • ovlasti i odgovornosti djelatnika stručne službe


 
Ustroj stručne službe
 
Članak 2.
 

Djelatnici stručne službe izvršavaju odluke Predsjedništva i Nadzornog odbora HSGI-a te Redakcijskog odbora časopisa Građevinar u skladu sa zakonskim propisima, odredbama Statuta HSGI-a, prema pravilima struke te uputama predsjednika i tajnika Predsjedništva HSGI-a.


 
Članak 3.
 

Stručnu službu HSGI-a sačinjava stručno osoblje koje obavlja administrativne, organizacijske, financijske poslove HSGI-a, poslove uređivanja i pisanja popularnog i društvenog dijela časopisa Građevinar te njegova tehničkog opremanja i uobličavanja.


 
Radna mjesta, broj djelatnika, opis poslova i zadaća te uvjeti potrebni za obavljanje
 
Članak 4.
 

Djelatnici koji obavljaju poslove uređivanja, pisanja i opremanja popularnog i društvenog dijela časopisa Građevinar ili brinu o tehničkoj opremi časopisa poseban su dio stručne službe. Njima rukovodi i njihov rad usmjerava glavni i odgovorni urednik časopisa Građevinar.

Urednik-novinar - jedan djelatnik

 • uređuje, priprema i oprema tekstove za popularni i društveni dio časopisa Građevinar
 • prati sva društvena i stručna događanja u HSGI-u
 • prati stručna zbivanja i graditeljsku publicistiku u zemlji i inozemstvu
 • posebno prati, piše i dogovara tekstove o važnim domaćim i stranim graditeljskim pothvatima
 • u dogovoru s glavnim i odgovornim urednikom obavlja i druge poslove vezane uz pripremu, tiskanje, distribuciju ili zastupljenost časopisa u znanstvenim ili stručnim bazama podataka
 • priprema i distribuira godišnje komplete časopisa te brine o izradi bibliografije znanstvenostručnih članaka
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi Redakcijski odbor časopisa ili glavni i odgovorni urednik

Uvjeti:

 • VSS tehničkoga ili društvenog usmjerenja ili SSS i najmanje trogodišnje profesionalno novinarsko iskustvo
 • iskustvo u pisanju za stručni, posebno graditeljski tisak

Tehnički urednik (-ica) - jedan djelatnik

 • tehnički oprema i priprema svaki pojedini broj časopisa
 • organizira redaktorsko i lektorsko dorađivanje znanstvenostručnih članaka i prijevode sažetaka te brine o kvaliteti tiskanja
 • šalje znanstvenostručne tekstove urednicima i recenzentima te brine da njihove primjedbe stignu do autora
 • vodi evidenciju znanstvenostručnih članaka i piše zapisnike sa sjednica Redakcijskog odbora
 • obavlja administrativne i druge poslove koje odredi glavni i odgovorni urednik časopisa Građevinar

Uvjeti:

 • VSS tehničkoga ili društvenog usmjerenja i najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili SSS i 5 godine iskustva na sličnim poslovima

Za časopis Građevinar povremeno ili stalno rade i drugi suradnici koji se bave pisanjem, prevođenjem, lektoriranjem, fotografiranjem i sl. Oni se angažiraju na prijedlog glavnog i odgovornog urednika časopisa Građevinar, a uz suglasnost Redakcijskog odbora. Njihov se rad honorira ili autorskim honorarima ili posebnim ugovorom o djelu.


 
Članak 5.
 

O računovodstvu brine posebno odabrani knjigovodstveni servis uz odobrenje Predsjedništva HSGI-a. Radom tog dijela stručne službe HSGI-a upravljaju predsjednik i tajnik Predsjedništva HSGI-a.
Zbog povećanja obima posla, na prijedlog tajnika, a uz suglasnost predsjedništva, moguće je angažirati druge radnike bez zasnivanja radnog odnosa.


 
Zasnivanje radnog odnosa
 
Članak 6.
 

Postupak zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom pokreće se na prijedlog Predsjedništva HSGI-a, ili Redakcijskog odbora časopisa Građevinar uz suglasnost Predsjedništva HSGI-a.
Odluku o zasnivanju radnog odnosa s novim zaposlenicima donosi Predsjedništo HSGI-a, a potvrđuje Skupština HSGI-a.


 
Članak 7.
 

Svaki kandidat za rad u stručnoj službi HSGI-a mora za zasnivanje radnog odnosa zadovoljiti sljedeće opće uvjete:

 • odgovarajuća stručna sprema
 • radno iskustvo u obavljanju istih ili sličnih poslova
 • mora biti hrvatski državljanin koji nije kazneno gonjen


 
Članak 8.
 

Predsjedništvo HSGI-a časopisa Građevinar može natječajem za pojedino radno mjesto propisati i posebne uvjete koje kandidat mora ispunjavati za prijam u radni odnos.


 
Članak 9.
 

Zamolbe za zasnivanje radnog odnosa prikupljaju se javnom objavom natječaja sukladno zakonskim propisima, a o primanju u radni odnos odlučuje posebno povjerenstvo koje odredi Predsjedništvo HSGI-a.


 
Članak 10.
 

Izabrani kandidat i Predsjedništvo HSGI-a međusobno zaključuju ugovor o radu. Ugovor o radu sklapa se u pismenom obliku. Ako je ugovor zaključen na određeno vrijeme, istekom ugovora prestaju sve ugovorene obveze. Ako je ugovor zaključen na neodređeno vrijeme nužan je probni rad u trajanju sukladno Zakonu o radu. Nakon njegova isteka izvješće o nastavku ili prekidu posla za Predsjedništvo HSGI-a podnosi povjerenstvo koje je kandidata primilo u radni odnos. Odluka Predsjedništva HSGI-a je konačna.


 
Plaća i dodaci djelatnika stručne službe
 
Članak 11.
 

Djelatnici stručne službe HSGI-a za svoj rad primaju plaću definiranu ugovorom o radu.


 
Članak 12.
 

Djelatnici stručne službe imaju mogućnost isplate regresa i božićnice sukladno Odluci Predsjedništva te Financijskim planom za tekuću godinu, ovisno o mogućnostima i osiguranim sredstvima.


 
Članak 13.
 

Djelatnicima stručne službe može se, u skladu s mogućnostima i osiguranim sredstvima, a temeljem Odluke Predsjedništva, isplatiti dar u naravi nakon deset, dvadeset i trideset godina neprekinutoga radnog staža.


 
Radno vrijeme, odmori i dopusti
 
Članak 14.
 

Radno vrijeme djelatnika stručne službe HSGI-a iznosi 40 sati tjedno i raspoređeno je u pet radnih dana od ponedjeljka do petka.


 
Članak 15.
 

Djelatnici stručne službe imaju pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od 48 sari, a dani su tjednog odmora subota i nedjelja.


 
Članak 16.
 

Djelatnici stručne službe imaju pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 4 tjedna u koji se ne uračunavaju subote, nedjelje, neradni dani i blagdani.


 
Članak 17.
 

Djelatnici stručne službe mogu svoj godišnji odmor koristiti u jednom dijelu ili u nekoliko navrata u skladu sa Zakonom o radu i u dogovoru s predsjednikom HSGI-a ili glavnim i odgovornim urednikom časopisa Građevinar.


 
Prijelazne i završne odredbe
 
Članak 18.
 

Ovaj Pravilnik donosi Skupština HSGI-a na prijedlog Predsjedništva HSGI-a, a stupa na snagu nakon usvajanja i objave na web stranicama HSGI-a.


 
Članak 19.
 

Za tumačenja pojedinih odredaba Pravilnika zaduženo je Predsjedništvo HSGI-a.


 
Članak 20.
 

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.


 
Članak 21.
 

Usvajanjem i početkom primjene ovoga Pravilnika prestaju važiti sve odredbe koje su dosad vrijedile za djelatnike stručne službe HSGI-a.


 

Sisak, 28.05.2010.

Predsjednik HSGI-a
Josip Švenda, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502