HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o članovima


 

Izmjene i dopune pravilnika o članovima Hrvatskog saveza građevinskih inženjera


Na temelju članka 14. Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu HSGI-a), usvojenoga na 48. izbornoj Skupštini HSGI-a u Zagrebu 08. svibnja 2015. godine, isti sastav Skupštine donosi sljedeći:


PRAVILNIK
O ČLANOVIMA HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERAA


I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom se pobliže uređuje članstvo u HSGI te prava i obveze članova HSGI propisane Statutom HSGI.


 
Članak 2.
 

Članstvo u HSGI je dobrovoljno, a može biti redovito i pridruženo.
Redovite članice HSGI ovisno o vlastitoj strukturi imaju status temeljne ili specijalističke članice.


 
Članak 3.
 

Redovne članice HSGI mogu biti udruge građevinskih inženjera koje djeluju na regionalnoj, županijskoj ili gradskoj razini (temeljne članice) te strukovne udruge graditeljskih i srodnih struka (specijalističke članice).

Redovne članice okupljaju ponajprije diplomirane građevinske inženjere, građevinske inženjere i građevinske tehničare, svršene polaznike i studente preddiplomskih, dodiplomskih i poslijediplomskih studija te stručnih i specijalističkih studija iz područja graditeljstva, a u skladu sa svojim statutima i prihvaćenim programima rada, u svom članstvu mogu imati i predstavnike drugih struka uključenih u graditeljstvo, poput arhitekata, geodeta, geologa i sl., ali i predstavnike drugih struka.


 
Članak 4.
 

Pridruženi članovi HSGI mogu biti pravne i fizičke osobe koje moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupiru rad HSGI.


II. SUDJELOVANJE U RADU HSGI, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA
Članak 5.
 

Redovne članice aktivno rade na ostvarivanju ciljeva HSGI, a posebno:

  • brinu o cjeloživotnom stručnom usavršavanju,
  • potiču i podržavaju znanstvenoistraživački rad na području graditeljstva,
  • surađuju sa svim organizacijama koje se bave pitanjima bitnim za graditeljstvo,
  • iznose stajališta o projektima, elaboratima, analizama, planovima razvoja, tehničkoj regulativi i stručnom školstvu,
  • surađuju s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim organizacijama u svrhu razmjene informacija, objavljivanja publikacija i održavanja predavanja,
  • izdaju stručne i društvene publikacije,
  • organiziraju stručna predavanja, simpozije i savjetovanja,
  • organiziraju stručna putovanja, u skladu s posebnim propisom.

Redovne članice HSGI svoju aktivnost dokazuju popisima članova, kopijama zapisnika skupština i sastanaka upravnih tijela te primjercima statuta koje redovito, najmanje jednom na godinu, dostavljaju stručnoj službi HSGI-a.


 
Članak 6.
 

U statutima svih redovnih članica udruženih u HSGI mora biti navedeno da su dragovoljno udružene u HSGI.


 
Članak 7.
 

Redovne članice sudjeluju u radu HSGI putem svojih predstavnika u tijelima HSGI.


 
Članak 8.
 

Redovne članice HSGI imaju pravo organizirati stručna predavanja i stručna putovanja (sukladno posebnim propisima) u okviru programa stručnog usavršavanja kojeg provodi HSGI i za to dodjeljivati bodove, pod uvjetom da je njihove programe prihvatilo Verifikacijsko povjerenstvo HSGI.

HSGI će pružati pomoć redovnim članicama pri uređivanju i tiskanju stručnih publikacija i društvenih monografija.


 
Članak 9.
 

Članovi redovnih članica i pridruženih članova HSGI imaju pravo na smanjenu kotizaciju na svim stručnim predavanjima i stručnim putovanjima što ih organizira HSGI i sve u njega udružene redovne članice.

Članovi redovnih članica i pridruženih članova imaju pravo na popust na sva stručna izdanja i publikacije koje je izdao HSGI i njegove redovne članice, kao i na besplatan primjerak časopisa Građevinar.


 
Članak 10.
 

Redovne članice su obvezne redovito plaćati propisani iznos godišnje članarine.

Temeljne članice plaćaju HSGI članarinu za svakog svog člana (osim umirovljenika) u iznosu od 120 kuna na godinu, a specijalističke članice paušalni iznos od 1000 kuna godišnje.


 
Članak 11.
 

Pridruženi članovi imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu HSGI na način propisan Statutom HSGI i odredbama ovog Pravilnika, s ciljem unaprjeđenja rada HSGI.
Pridruženi članovi nemaju pravo rada i odlučivanja u tijelima HSGI.
Pridruženi članovi nisu obvezni plaćati članarinu.


 
Članak 12.
 

Članovi HSGI potpuno su neovisni u svom radu i udruživanje u HSGI ničim ih ne ograničava da se povezuju ili surađuju s drugim udrugama ili udruženjima u zemlji i inozemstvu.


III. POPIS ČLANOVA
Članak 13.
 

Popis članova HSGI te popis članstva redovnih članica vodi tajnik HSGI.

Popis članova sadrži podatke o nazivu ili osobnom imenu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja HSGI, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u HSGI.

Podatke iz stavka 2. ovog članka, kao i podatke o svom članstvu, članovi HSGI će redovito dostavljati tajniku HSGI.


IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaju vrijediti odredbe Pravilnika o članicama Hrvatskog saveza građevinskih inženjera od 18. svibnja 2010.


 
Članak 15.
 

Sve članice HSGI dužne su svoje akte i djelovanje uskladiti s odredbama ovog Pravilnika u roku od tri mjeseca od njegova stupanja na snagu.


 

Predsjednik HSGI-a
Dragan Blažević, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502