HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o usavršavanju

Na temelju članka 1. i članka 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN78/15); članka 9., članka 11., članka 12., članka 13. i članka 46. Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (od 08.05.2015.godine), Skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljem tekstu: HSGI-a) na 49. redovitoj sjednici održanoj 13. svibnja 2016. godine u Slavonskom Brodu, a na prijedlog Predsjedništva HSGI-a donosi sljedeći


PRAVILNIK O PROVOĐENJU
STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PODRUČJIMA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADNJE


 
Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja: donošenja Programa stručnog usavršavanja u područjima prostornog uređenja i gradnje (u daljem tekstu: Program), rada Verifikacijskog povjerenstva, polaznika, predavača, načina ustrojavanja provedbenih tijela i druga pitanja bitna za provedbu stručnog usavršavanja u područjima prostornog uređenja i gradnje.


 
Članak 2.
 

Načela provedbe stručnog usavršavanja

Načela provedbe stručnog usavršavanja u područjima prostornog uređenja i gradnje jesu:

 • dostupnost izobrazbe svima, što podrazumijeva uključivanje u program izobrazbe svih zainteresiranih, pod jednakim uvjetima, neovisno o stupnju stručne spreme, struci, položenom stručnom ispitu, članstvu u nekoj od komora ili u strukovnoj organizaciji;
 • stručna osnovanost izobrazbe uz istodobno prenošenje svjetskih i vlastitih stručnih iskustava i dostignuća;
 • slobodan izbor, što podrazumijeva da svaki polaznik stručnog usavršavanja ima pravo izabrati sadržaj i oblik stručnog usavršavanja koji mu odgovara;
 • kontinuirano vrednovanje pružatelja stručne izobrazbe, što znači da će sve pružatelje stručne izobrazbe vrednovati polaznici izobrazbe, a sve u svrhu utvrđivanja njihove uspješnosti i kvalitete pružanja stručne izobrazbe.

U provođenju stručnog usavršavanja HSGI je otvoren za suradnju sa svim institucijama, komorama, tvrtkama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama u RH i u svijetu, a koje imaju za cilj unapređenje znanja, vještina i kompetencija u području prostornog uređenja i gradnje.


 
Članak 3.
 

Program stručnog usavršavanja

Program mora sadržavati suvremene spoznaje, znanja, vještina i kompetencija iz znanosti, struke, te građevno-tehničke regulative čime se osigurava polaznicima prijenos istih za kvalitetan i učinkovit rad u područjima prostornog uređenja i gradnje.

Program stručnog usavršavanja HSGI-a obuhvaća provođenje stručnog usavršavanja kroz stručne skupove (seminari, predavanja, okrugli stolovi, simpoziji, savjetovanja, radionice) i stručna putovanja. Takvi će se oblici stručnog usavršavanja provoditi kroz:

 1. stručne skupove koji se održavaju više puta tijekom godine;
 2. stručne skupove s ciljem izobrazbe polaznika prema programima izobrazbe koja propisuju nadležna ministarstva svojim propisima;
 3. godišnje stručne skupove koji se održavaju jednom godišnje;
 4. stručne skupove koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima;
 5. stručna putovanja (ekskurzije i posjete gradilištima značajnih građevina).

Stručni će skupovi (seminari, predavanja, okrugli stolovi, simpoziji, savjetovanja, radionice) posebno obuhvatiti sljedeće teme:

 1. nove zakonske i podzakonske akte iz područja prostornog uređenja i gradnje;
 2. primjenu važećih zakonskih i podzakonskih akata iz područja prostornog uređenja i gradnje;
 3. nova graditeljska dostignuća u područjima materijala, tehnologija i informatičko-tehničkih alata;
 4. FIDIC - osnove, primjena;
 5. primjenu važećih zakonskih i podzakonskih akata iz područja javne nabave s naglaskom na poslove i djelatnost prostornog uređenja i gradnje;
 6. nove zakonske i podzakonske akte iz javne nabave s naglaskom na poslove i djelatnost prostornog uređenja i gradnje;
 7. pravno graditeljsko nasljeđe EU;
 8. suvremeno vođenje projekata u graditeljstvu s gledišta upravljanja projektima, procesima i radnim timovima;
 9. primjena suvremenih metoda projektiranja i izvođenja u području hidrotehnike, geotehnike, konstrukterstva, prometa i organizacije građenja;
 10. vođenje građenja;
 11. pripremne programe za polaganje stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, a sve prema ispitnom programu koji propisuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje;
 12. programe izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja), provjere znanja i davanje uvjerenja osobama koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, a sve prema programu koji propisuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje;
 13. pripremne programe za polaganje stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove prema posebnim propisima, a sve prema ispitnim programima koje propisuju ministarstva nadležna za obavljanje tih poslova;
 14. ostale kompetencije i vještine nužne za poslove i djelatnost prostornog uređenja i gradnje;
 15. ostale aktualne teme važne za struku.

Za stručne skupove koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima, a isti imaju svoje znanstveno-stručne odbore koji provode recenziju predavanja i odobravaju njihovo predstavljanje, Verifikacijsko povjerenstvo HSGI-a ne provodi verifikaciju sadržaja predavanja i predavača. Verifikacijsko povjerenstvo na temelju programa stručnog skupa, rasporeda i trajanja predavanja određuje, za sve učesnike stručnog skupa, broj nastavnih sati ili bodova za stručno usavršavanje, vodi evidenciju sudionika i izdaje potvrde/certifikate o sudjelovanju na stručnom skupu.

Stručna putovanja (ekskurzije i posjete gradilištima značajnih građevina) organiziraju temeljne, specijalističke i pridružene članice HSGI-a koje Verifikacijskom povjerenstvu trebaju dostaviti detaljan vremenski program puta s popisom gradilišta odnosno izgrađenih građevina koja će posjetiti, navesti stručnog voditelja putovanja te predavače na gradilištima odnosno izgrađenim građevinama.

Sadržaj stručnog usavršavanja HSGI definira u okviru svojih programa:

 • Petogodišnji program stručnog usavršavanja;
 • Godišnji program stručnog usavršavanja.


 
Članak 4.
 

Petogodišnji program stručnog usavršavanja

Petogodišnji Program, na temelju prijedloga Verifikacijskog povjerenstva HSGI-a, donosi Predsjedništvo HSGI-a. Petogodišnji Program sadrži:

 • oblike provođenja usavršavanja,
 • okvirne sadržaje oblika stručnog usavršavanja s brojem sati potrebnih za njihovu izvedbu,
 • uvjete prijave,
 • vrijednost pojedinih oblika stručnog usavršavanja, izražena brojem nastavnih sati ili bodova (vrijednost 1 boda definira se kao 1 nastavni sat, odnosno 45 min stručnog usavršavanja)
 • sadržaj i oblik isprave (potvrde ili certifikata) o pohađanju stručnog skupa iz Programa stručnog usavršavanja.


 
Članak 5.
 

Godišnji program stručnog usavršavanja

Godišnji program donosi Predsjedništvo HSGI-a na temelju Petogodišnjeg programa za svaku sljedeću godinu najkasnije do kraja tekuće godine. Godišnji program obvezno sadrži:

 • teme stručnih skupova i putovanja,
 • termine održavanja stručnih skupova i putovanja,
 • okvirnu satnicu i raspored stručnih skupova i putovanja,
 • voditelje stručnih skupova i putovanja,
 • imena predavača,
 • iznos kotizacije,
 • ostale elemente potrebne za uredno provođenje stručnog skupa ili putovanja.

Godišnji program stručnog usavršavanja Verifikacijsko povjerenstvo izrađuje na osnovi prihvaćenih godišnjih programa temeljnih, specijalističkih i pridruženih članica HSGI-a te programa stručnih skupova i stručnih putovanja organizatora koji nisu članovi HSGI-a.


 
Članak 6.
 

Predavači

Predavači su priznati domaći i inozemni stručnjaci s fakulteta, instituta, tvrtki, te priznati stručni djelatnici resornih ministarstava, državne i područne uprave, kao i druge stručne fizičke i pravne osobe u RH i svijetu.

Verifikacijsko povjerenstvo će, na temelju rezultata ankete polaznika stručnog usavršavanja, svakog predavača vrednovati na godišnjoj razini.


 
Članak 7.
 

Polaznici

Polaznici stručnih skupova/putovanja su osobe s potrebom upotpunjavanja i usavršavanja znanja za poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, te sve druge osobe zainteresirane za stjecanje suvremenih znanja iz znanosti i struke, te u području građevno-tehničke regulative.

Polaznici će vrednovati sve predavače putem anketnog lista organizatora stručnog skupa, a sve u svrhu utvrđivanja njihove uspješnosti i kvalitete pružanja stručne izobrazbe polaznicima stručnog usavršavanja.


 
Članak 8.
 

Raspored stručnih skupova/putovanja objavljuje se na internet stranici HSGI-a i u stručnom časopisu Građevinar, te u drugim elektronskim i tiskovnim publikacijama.

Polaznici stručnih skupova/putovanja na odabrani stručni skup/putovanje prijavljuju se putem prijavnog listića, organizatora stručnog skupa/putovanja.

Stručnom skupu mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli urednu prijavu i uplatili troškove kotizacije.

Polaznici stručnog skupa dokazuju identitet prije početka održavanja stručnog skupa.

Troškovi kotizacije određuju se na način da se pokriju stvarni troškovi organizacije stručnog skupa, a uključuju honorare predavačima, putne troškove predavača, troškove pripreme, tiskanja i distribucije predavanja održanih na skupu i drugi troškovi.


 
Članak 9.
 

Voditelj stručnog usavršavanja

Voditelja stručnog usavršavanja bira Skupština HSGI-a i on je voditelj Verifikacijskog povjerenstva, a ujedno i osoba odgovorna za provedbu Programa stručnog usavršavanja, na mandatno razdoblje od pet (5) godina, te je, sukladno članku 41. Statuta HSGI-a, član Predsjedništva HSGI po položaju.

Za sljedeće mandatno razdoblje Skupština mora izabrati Voditelja stručnog usavršavanja, najkasnije u roku do 60 dana prije isteka mandata prethodnom Voditelju stručnog usavršavanja.


 
Članak 10.
 

Verifikacijsko povjerenstvo

Za provedbu Programa ustrojava se Verifikacijsko povjerenstvo pri HSGI-u.

Za sljedeće mandatno razdoblje Predsjedništvo HSGI-a, a na prijedlog Voditelja stručnog usavršavanja, mora imenovati članove novoga Verifikacijskog povjerenstva najkasnije u roku do 60 dana prije isteka mandata prethodnom Verifikacijskom povjerenstvu.

Odmah po imenovanju novo Verifikacijsko povjerenstvo započinje s pripremom Petogodišnjeg programa za sljedeće mandatno razdoblje, te prijedlog Petogodišnjeg programa dostavlja Predsjedništvu HSGI-a na usvajanje.

Verifikacijsko povjerenstvo sastoji se od priznatih stručnjaka u provedbi i organiziranju stručnih skupova.

Verifikacijsko povjerenstvo ima 5 članova, uključivo Voditelja stručnog usavršavanja, koje Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Voditelja stručnog usavršavanja, imenuje na pet (5) godina.

Verifikacijsko povjerenstvo obavlja sljedeće zadaće:

 • priprema i predlaže Petogodišnji program stručnog usavršavanja;
 • priprema i predlaže Godišnje programe stručnog usavršavanja;
 • prati provođenje Programa stručnog usavršavanja;
 • priprema izvješća o provođenju Programa stručnog usavršavanja za Predsjedništvo HSGI-a;
 • vodi evidenciju i verificira stručne skupove izvan Godišnjih programa;
 • vodi evidenciju i verificira stručne skupove organizatora skupova koji nisu članovi HSGI-a na njihovu zamolbu;
 • definira elemente obrasca evaluacije predavača od strane polaznika;
 • evaluira predavače na godišnjoj razini.

Verifikacijsko povjerenstvo donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže uređuju pitanja vezana uz njegov rad.


 
Članak 11.
 

Mandatno razdoblje Voditelja stručnog usavršavanja i članova Verifikacijskog povjerenstva traje pet (5) godina i počinje 01.siječnja kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj ih imenuje Skupština, odnosno Predsjedništvo HSGI-a.

Voditelj stručnog usavršavanja i članovi Verifikacijskog povjerenstva mogu biti birani ponovo nakon isteka mandata.


 
Članak 12.
 

Stručni odbori

Stručni odbori su provedbena tijela koja se mogu osnivati u temeljnim, specijalističkim i pridruženim članicama HSGI-a radi neposredne provedbe i organizacije stručnih skupova.

Stručne odbore temeljnih specijalističkih i pridruženih članica HSGI-a imenuju njihova Predsjedništva na rok od pet (5) godina, a o tome pisanim putem obavještavaju Verifikacijsko povjerenstvo HSGI-a.

Stručni odbori izrađuju godišnje programe stručnih skupova i putovanja sa svim potrebnim podacima za njihovo potvrđivanje od strane Verifikacijskog povjerenstva HSGI-a: temu stručnog skupa, sadržaj i raspored predavanja, popis predavača s referencijama, termine održavanja pojedinih stručnih skupova, vremenski i stručni program putovanja s navedenim gradilištima odnosno građevinama koje će se posjetiti te stručnog voditelja i njegove referencije. Sve navedeno stručni odbori dostavljaju Verifikacijskom povjerenstvu HSGI-a koje odobrava, predlaže dopune sadržaja ili ne odobrava održavanje seminara.

Programi se za narednu godinu dostavljaju Verifikacijskom povjerenstvu HSGI-a najkasnije do 31.listopada tekuće godine.


 
Članak 13.
 

Stručna služba HSGI-a obavlja poslove vezane uz vođenje evidencije stručnog usavršavanja, izdaje isprave (potvrde i/ili certifikate) o pohađanju stručnih skupova i/ili stručnih putovanja u organizaciji HSGI-a, vodi registar dokumentacije predavača na stručnim skupovima i obavlja ostale administrativne poslove.


 
Članak 14.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u časopisu Građevinar te na internet stranici HSGI-a.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik usvojen na 42. Skupštini HSGI-a na sjednici 28. svibnja 2010. u Sisku, te izmjene Pravilnika usvojene na 48. Skupštini HSGI-a na sjednici 08. svibnja 2015. u Zagrebu.

Usvojeno na 49. redovitoj Skupštini HSGI-a u Slavonskom Brodu, 13. svibnja 2016.


 

Predsjednik HSGI-a
v.r. Dragan Blažević, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502