HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Pravilnik o usavršavanju

Na temelju članka 1. i članka 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19); članka 9., članka 11., članka 12., članka 13. i članka 46. Statuta Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (od 8. 5. 2015. godine), Skupština Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI-ja) na 55. redovitoj sjednici, održanoj 3. listopada 2021. godine u Vodicama, a na prijedlog Predsjedništva HSGI-ja, donosi sljedeći


PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNOG USAVRŠAVANJA U PODRUČJIMA
PROSTORNOGA UREĐENJA I GRADNJE


 
Članak 1.
 

Ovim Pravilnikom uređuju se pitanja donošenja Programa stručnog usavršavanja u područjima prostornoga uređenja i gradnje (u daljnjem tekstu: Program), rada Verifikacijskog povjerenstva, polaznika, predavača, načina ustrojavanja provedbenih tijela i druga pitanja bitna za provedbu stručnog usavršavanja u područjima prostornoga uređenja i gradnje.


 
Članak 2.
 

Načela provedbe stručnog usavršavanja

Načela provedbe stručnog usavršavanja u područjima prostornoga uređenja i gradnje su:

 • dostupnost stručnog usavršavanja svima, što podrazumijeva uključivanje u program stručnog usavršavanja svih zainteresiranih, pod jednakim uvjetima, neovisno o stupnju stručne spreme, struci, položenom stručnom ispitu, članstvu u nekoj od komora ili strukovnoj organizaciji;
 • stručna osnovanost stručnog usavršavanja uz istodobno prenošenje svjetskih i vlastitih stručnih iskustava i dostignuća;
 • slobodan izbor, što podrazumijeva da svaki polaznik stručnog usavršavanja ima pravo izabrati sadržaj i oblik stručnog usavršavanja koji mu odgovara;
 • kontinuirano vrednovanje pružatelja stručnog usavršavanja, što znači da će sve predavače vrednovati polaznici stručnog usavršavanja sa svrhom utvrđivanja njihove uspješnosti i kvalitete.


 
Članak 3.
 

Program stručnog usavršavanja

Program mora sadržavati suvremene spoznaje, znanja, vještine i kompetencije iz znanosti, struke te građevno-tehničke regulative, koje trebaju polaznicima osigurati temelj za kvalitetan i učinkovit rad u područjima prostornoga uređenja i gradnje.

Program stručnog usavršavanja HSGI-ja obuhvaća provođenje stručnog usavršavanja kroz stručne skupove (seminari, predavanja, okrugli stolovi, simpoziji, savjetovanja, radionice), sudjelovanje u radu stručnog ili stručno-znanstvenog skupa i stručna predavanja uz posjet gradilištu. Takvi će se oblici stručnog usavršavanja provoditi kroz:

 1. stručne skupove koji se održavaju više puta tijekom godine;
 2. stručne skupove s ciljem stručnog usavršavanja polaznika prema programima koja propisuju nadležna ministarstva svojim propisima;
 3. godišnje stručne skupove koji se održavaju jednom godišnje;
 4. stručne skupove koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima;
 5. stručna predavanja uz posjet gradilištu (terenska predavanja, izleti, ekskurzije i posjeti gradilištima);
 6. rad u organizacijskim, znanstvenim recenzentskim odborima stručnih ili stručno-znanstvenih skupova.

Stručni će skupovi (seminari, predavanja, okrugli stolovi, simpoziji, savjetovanja, radionice) posebno obuhvatiti sljedeće teme:

 1. nove zakonske i podzakonske akte iz područja prostornoga uređenja i gradnje;
 2. primjenu važećih zakonskih i podzakonskih akata iz područja prostornoga uređenja i gradnje;
 3. nova građevinska dostignuća u područjima materijala, tehnologija i informatičko-tehničkih alata;
 4. FIDIC - osnove, primjena;
 5. primjenu važećih zakonskih i podzakonskih akata iz područja javne nabave, s naglaskom na poslove i djelatnost prostornoga uređenja i gradnje;
 6. nove zakonske i podzakonske akte iz javne nabave s naglaskom na poslove i djelatnost prostornoga uređenja i gradnje;
 7. pravno građevinsko nasljeđe EU-a;
 8. suvremeno vođenje projekata u građevinarstvu s gledišta upravljanja projektima, procesima i radnim timovima;
 9. primjena suvremenih metoda projektiranja i izvođenja u području hidrotehnike, geotehnike, konstruktorstva, prometa i organizacije građenja;
 10. vođenje građenja;
 11. pripremne programe za polaganje stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, a sve prema ispitnom programu koji propisuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje;
 12. programe izobrazbe (osposobljavanja i usavršavanja), provjere znanja i davanje uvjerenja osobama koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, a sve prema programu koji propisuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje;
 13. pripremne programe za polaganje stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove prema posebnim propisima, a sve prema ispitnim programima koje propisuju ministarstva nadležna za obavljanje tih poslova;
 14. razvoj kompetencija i vještina nužnih za poslove i djelatnost prostornoga uređenja i gradnje;
 15. ostale aktualne teme važne za struku.

Za stručne skupove koji se ponavljaju u određenim vremenskim razmacima, a imaju svoje uredničke i znanstvene odbore koji provode recenziju predavanja i odobravaju njihovo predstavljanje, Verifikacijsko povjerenstvo HSGI-ja ne provodi verifikaciju sadržaja predavanja i predavača. Verifikacijsko povjerenstvo, na temelju programa stručnog skupa, rasporeda i trajanja predavanja određuje, za sve sudionike stručnog skupa, broj nastavnih sati za stručno usavršavanje, vodi evidenciju sudionika i izdaje potvrde/certifikate o sudjelovanju na stručnom skupu.

Stručna putovanja uz posjet gradilištima organiziraju temeljne, specijalističke i pridružene članice HSGI-ja, koje Verifikacijskom povjerenstvu trebaju dostaviti detaljan vremenski program puta s popisom gradilišta, odnosno izgrađenih građevina koje će posjetiti, navesti stručnog voditelja putovanja te predavače na gradilištima, odnosno izgrađenim građevinama.

Sadržaj stručnog usavršavanja HSGI definira u okviru:

 • dvogodišnjeg programa stručnog usavršavanja
 • godišnjeg programa stručnog usavršavanja.


 
Članak 4.
 

Dvogodišnji program stručnog usavršavanja

Dvogodišnji program, na temelju prijedloga Verifikacijskog povjerenstva HSGI-ja, donosi Predsjedništvo HSGI-ja. Dvogodišnji program sadrži:

 • oblike provođenja usavršavanja
 • okvirne sadržaje oblika stručnog usavršavanja s brojem sati potrebnih za njihovu izvedbu
 • uvjete prijave
 • vrijednost pojedinih oblika stručnog usavršavanja, izraženu brojem školskih sati edukacije (vrijednost jednog školskog sata definira se kao 45 minuta stručnog usavršavanja)
 • sadržaj i oblik isprave (potvrde ili certifikata) o pohađanju Programa stručnog usavršavanja.


 
Članak 5.
 

Godišnji program stručnog usavršavanja

Godišnji program donosi Predsjedništvo HSGI-ja na temelju dvogodišnjeg programa za svaku sljedeću godinu, najkasnije do kraja tekuće godine. Godišnji program obvezno sadrži:

 • teme stručnih skupova i putovanja,
 • termine održavanja stručnih skupova i putovanja,
 • okvirnu satnicu i raspored stručnih skupova i putovanja,
 • voditelje stručnih skupova i putovanja,
 • imena predavača,
 • iznos kotizacije,
 • ostale elemente potrebne za uredno provođenje stručnog skupa ili putovanja.

Godišnji program stručnog usavršavanja Verifikacijsko povjerenstvo izrađuje na osnovi prihvaćenih godišnjih programa temeljnih, specijalističkih i pridruženih članica HSGI-ja te programa stručnih skupova i stručnih putovanja organizatora koji nisu članovi HSGI-ja.


 
Članak 6.
 

Predavači

Predavači su priznati domaći i inozemni stručnjaci s fakulteta, instituta, tvrtki, te priznati stručni djelatnici resornih ministarstava, državne i područne uprave, kao i druge stručne fizičke i pravne osobe u RH i svijetu.

Verifikacijsko će povjerenstvo, na temelju rezultata ankete polaznika stručnog usavršavanja, svakog predavača vrednovati na godišnjoj razini.


 
Članak 7.
 

Polaznici

Polaznici stručnih skupova/putovanja su osobe s potrebom upotpunjavanja i usavršavanja znanja za poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje, kao i sve druge osobe zainteresirane za stjecanje suvremenih znanja iz znanosti i struke te u području građevinsko-tehničke regulative.

Polaznici će vrednovati sve predavače putem anketnog lista organizatora stručnog skupa, a u svrhu utvrđivanja njihove uspješnosti i kvalitete pružanja stručne izobrazbe polaznicima stručnog usavršavanja.


 
Članak 8.
 

Raspored stručnih skupova/putovanja objavljuje se na internetskoj stranici HSGI-ja i u stručnom časopisu Građevinar te u drugim elektroničkim i tiskovnim publikacijama.

Polaznici stručnih skupova/putovanja na odabrani stručni skup/putovanje prijavljuju se putem prijavnog listića, organizatora stručnog skupa/putovanja.

Stručnom skupu mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli urednu prijavu i uplatili troškove kotizacije.

Polaznici stručnog skupa dokazuju identitet prije početka održavanja stručnog skupa.

Troškovi kotizacije određuju se na način da se pokriju stvarni troškovi organizacije stručnog skupa, a uključuju honorare predavačima, putne troškove predavača, troškove pripreme, tiskanja i distribucije predavanja održanih na skupu i druge troškove.


 
Članak 9.
 

Voditelj stručnog usavršavanja

Voditelja stručnog usavršavanja bira Skupština HSGI-ja i on je voditelj Verifikacijskog povjerenstva, a ujedno i osoba odgovorna za provedbu Programa stručnog usavršavanja, na mandatno razdoblje od pet (5) godina te je, sukladno članku 41. Statuta HSGI-ja, član Predsjedništva HSGI-ja po položaju.

Za sljedeće mandatno razdoblje Skupština mora izabrati voditelja stručnog usavršavanja, najkasnije u roku do 60 dana prije isteka mandata prethodnom voditelju stručnog usavršavanja.


 
Članak 10.
 

Verifikacijsko povjerenstvo

Za provedbu Programa ustrojava se Verifikacijsko povjerenstvo pri HSGI-ju.

Za sljedeće mandatno razdoblje Predsjedništvo HSGI-ja, a na prijedlog voditelja stručnog usavršavanja, mora imenovati članove novoga Verifikacijskog povjerenstva najkasnije u roku do 60 dana prije isteka mandata prethodnom Verifikacijskom povjerenstvu.

Odmah po imenovanju, novo Verifikacijsko povjerenstvo započinje s pripremom dvogodišnjeg programa za sljedeće mandatno razdoblje te prijedlog dvogodišnjeg programa dostavlja Predsjedništvu HSGI-ja na usvajanje.

Verifikacijsko povjerenstvo sastoji se od priznatih stručnjaka u provedbi i organiziranju stručnih skupova.

Verifikacijsko povjerenstvo ima 4 člana, uključivo voditelja stručnog usavršavanja, koje Predsjedništvo HSGI-ja, na prijedlog voditelja stručnog usavršavanja, imenuje na pet (5) godina.

Verifikacijsko povjerenstvo obavlja sljedeće zadaće:

 • priprema i predlaže dvogodišnji program stručnog usavršavanja
 • priprema i predlaže godišnje programe stručnog usavršavanja
 • prati provedbu Programa stručnog usavršavanja
 • priprema izvješća o provođenju Programa stručnog usavršavanja za Predsjedništvo HSGI-ja
 • vodi evidenciju i verificira stručne skupove izvan godišnjih programa
 • vodi evidenciju i verificira stručne skupove organizatora skupova koji nisu članovi HSGI-ja, na njihovu zamolbu
 • definira elemente obrasca evaluacije predavača
 • evaluira predavače na godišnjoj razini.

Verifikacijsko povjerenstvo donosi poslovnik o radu kojim se pobliže uređuju pitanja vezana uz njegov rad.


 
Članak 11.
 

Mandatno razdoblje voditelja stručnog usavršavanja i članova Verifikacijskog povjerenstva traje pet (5) godina i počinje 1. siječnja kalendarske godine koja slijedi nakon godine u kojoj ih imenuje Skupština, odnosno Predsjedništvo HSGI-ja.

Voditelj stručnog usavršavanja i članovi Verifikacijskog povjerenstva mogu biti birani ponovo nakon isteka mandata.


 
Članak 12.
 

Stručni odbori

Stručni odbori su provedbena tijela koja se mogu osnivati u temeljnim, specijalističkim i pridruženim članicama HSGI-ja radi neposredne provedbe i organizacije stručnih skupova.

Stručne odbore temeljnih specijalističkih i pridruženih članica HSGI-ja imenuju njihova predsjedništva na rok od pet (5) godina, a o tome pisanim putem obavještavaju Verifikacijsko povjerenstvo HSGI-ja.

Stručni odbori izrađuju godišnje programe stručnih skupova i putovanja sa svim podacima potrebnim Verifikacijskom povjerenstvu HSGI-ja za njihovo potvrđivanje: temu stručnog skupa, sadržaj i raspored predavanja, popis predavača s referencijama, termine održavanja pojedinih stručnih skupova, vremenski i stručni program putovanja s navedenim gradilištima, odnosno građevinama koje će se posjetiti te stručnog voditelja i njegove referencije. Sve navedeno stručni odbori dostavljaju Verifikacijskom povjerenstvu HSGI-ja koje odobrava, predlaže dopune sadržaja ili ne odobrava održavanje seminara.

Programi se za narednu godinu dostavljaju Verifikacijskom povjerenstvu HSGI-ja najkasnije do 31. listopada tekuće godine.


 
Članak 13.
 

Stručna služba HSGI-ja obavlja poslove vezane uz vođenje evidencije stručnog usavršavanja, unosi podatke o stručnom usavršavanju polaznika u Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu koji vodi Ministarstvo, izdaje isprave (potvrde i/ili certifikate) o pohađanju stručnih skupova i/ili stručnih putovanja u organizaciji HSGI-ja, vodi registar dokumentacije predavača na stručnim skupovima i obavlja ostale administrativne poslove.


 
Članak 14.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u časopisu Građevinar te na internetskoj stranici HSGI-ja.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik usvojen na 49. redovitoj Skupštini HSGI-ja, održanoj 13. svibnja 2016. u Slavonskom Brodu.

Usvojeno na 55. redovitoj Skupštini HSGI-ja u Vodicama, 3. listopada 2021. godine.


 

Predsjednica HSGI-a
v. r. Mirna Amadori, dipl. ing. građ.

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502