HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

Suglasnost

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u skladu sa zahtjevom Hrvatskog saveza građevinskih inženjera iz Zagreba, Berislavićeva 6, zastupan po predsjedniku Dragutinu Mihelčiću, dipl. ing. građ., na temelju članka 38. Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva ("Narodne novine" br. 82/05), izdaje


SUGLASNOST

I

na petogodišnji "Program stručnog usavršavanja u graditeljstvu" nositelja Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, Zagreb, Berislavićeva 6, kojeg je nositelj dužan izvoditi u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (dalje: Pravilnik), te uz ispunjavanje sljedećih obveza:

 • nositelj je dužan u provedbi Programa stručnog usavršavanja u graditeljstvu (dalje: Program) provoditi odredbe iz dokumentacije na temelju koje je Suglasnost dana, a koje nisu u suprotnosti s Pravilnikom ili ovom Suglasnošću,
 • nositelj je dužan Ministarstvo pisano obavijestiti bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana, o svakoj promjeni koja može biti od utjecaja na valjanost Suglasnosti
 • nositelj je dužan Program, "Pravilnik o provođenju stručnog usavršavanja u graditeljstvu", "Stručne seminare s voditeljima, prema trajanju, sadržaju i broju bodova i mjestu održavanja", "Godišnje stručne skupove - građevno-tehnička regulativa s voditeljem skupa, sadržajem, brojem bodova i mjestom održavanja", "Pregled ostalih stručnih skupova koji se periodično ponavljaju s brojem bodova, sadržajem i mjestom održavanja" i ovu Suglasnost učiniti dostupnom polaznicima seminara i skupova na prikladan način i na mrežnim stranicama nositelja, te osigurati računalnu vezu sa tih stranica na mrežnu stranicu Ministarstva, u roku od 15 dana od dostave ove Suglasnosti,
 • nositelj je dužan pozive za pristupe na pojedine seminare i skupove iz Programa objavljivati u stručnoj periodici, po potrebi drugim sredstvima javnog priopćavanja na području cijele Republike Hrvatske, te na mrežnim stranicama nositelja,
 • nositelj je dužan organizirati pojedini ili veći broj tečaja iz Programa izvan sjedišta sunositelja, ako to od njih pisano zatraži najmanje deset obveznika stručnog usavršavanja,
 • nositelj je dužan omogućiti predstavniku Ministarstva provjeru provođenja Programa sukladno Pravilniku i ovoj Suglasnosti,
 • nositelj je dužan u roku od 60 dana od dostave ove Suglasnosti ustrojiti registre dokumentacije predavača na stručnim seminarima i godišnjim stručnim skupovima iz kojih će biti razvidno da predavači ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom (za stručne skupove iz općeg područja stručnog usavršavanja dokumentaciju kojom se pokazuje da su priznati stručnjaci iz stručnog područja programa, a za stručne skupove i godišnje stručne skupove iz područja građevno-tehničke regulative da su osobe koje trajno rade na izradi, nadzoru primjene ili provedbi građevno-tehničke regulative),
 • nositelj je dužan u roku od 15 dana od dostave ove Suglasnosti dostaviti "Pregled stručnih skupova s voditeljima, prema trajanju, sadržajima i broju bodova" usklađen s Programom, potpisan od odgovorne osobe za provedbu Programa,
 • nositelj je dužan u roku od 15 dana od dostave ove Suglasnosti dostaviti "Popis voditelja stručnih skupova i godišnjih stručnih skupova-građevno-tehnička regulativa" usklađen s rečenim Pregledom, potpisan od odgovorne osobe za provedbu Programa,
 • nositelj je dužan u roku od 60 dana od dostave ove Suglasnosti dostaviti prvi plan stručnih seminara (termini, planirana mjesta održavanja) za predstojeće razdoblje do 1. listopada 2006. godine, s popisom predavača koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom; nositelj je dužan svaki nastavni plan stručnih seminara i godišnjih stručnih skupova za razdoblje od najmanje 12 mjeseci dostavljati najkasnije 30 dana prije 1. listopada tekuće godine,
 • nositelj je dužan u roku od 60 dana od dostave ove Suglasnosti ustrojiti evidencije stručnog usavršavanja i utvrditi način prijave i upisa isprava u evidencije te na primjeren način o tome obavijestiti obveznike stručnog usavršavanja; ogledni primjerak evidencijskih listova, utvrđeni način upisa isprava nositelj je dužan dostaviti Ministarstvu u istom roku
 • nositelj je dužan utvrditi i učiniti dostupnim na prikladan način pisana pravila o načinu provedbe Programa i drugih obveza u skladu s obvezama Pravilnika i ovom Suglasnošću koja nisu sadržana u "Pravilniku o stručnom usavršavanju u graditeljstvu"; jedan primjerak pisanih pravila potpisanih od odgovorne osobe nositelj je dužan dostaviti Ministarstvu u roku 60 dana od dostave ove Suglasnosti,
 • nositelj je dužan provesti i ostale obveze i naputke Ministarstva u vezi izvođenja Programa koji je predmet ove Suglasnosti.

II

Temeljem ove Suglasnosti, a u skladu s člankom 52. stavkom 2. Pravilnika, nositelj može sudionicima stručnih seminara i stručnih skupova koje je organizirao u 2005. godini izdati odgovarajuće potvrde, prema bodovnoj tabeli koja je sastavni dio ove Suglasnosti.

III

Ova Suglasnost važi od 27. veljače 2006. do zaključno 26. veljače 2011.godine, odnosno do ukidanja sukladno članku 43. Pravilnika.

OBRAZLOŽENJE

Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, Berislavićeva 6, podnio je 13. veljače 2006. Zahtjev za pribavljanje suglasnosti za program stručnog usavršavanja u graditeljstvu Hrvatskog saveza građevinskih inženjera. Zahtjevu su priloženi kako slijedi:

 • Prilog 1: "Program stručnog usavršavanja Hrvatskog saveza građevinskih inženjera"
 • Prilog 2: "Obrazac prijave za sudjelovanje na stručnom seminaru",
 • Prilog 3: "Obrazac isprave o sudjelovanju na stručnom seminaru-stručnom skupu",
 • Prilog 4: "Pravilnik o provođenju stručnog usavršavanja u graditeljstvu",
 • Prilog 5: "Tablice: 5.1: Stručni seminari/skupovi za petogodišnji program (5.1.1. stručni seminari, 5.1.2. godišnji stručni skupovi-samo građevno-tehnička regulativa, 5.1.3. ostali stručni skupovi koji se periodično ponavljaju, 5.1.4. stručne ekskurzije), 5.2. Stručni seminari/skupovi s bodovima u 2006. (5.2.1. Stručni seminari u 2006., 5.2.2. godišnji stručni skupovi u 2006.), te tablice "I Stručni seminari 1-7 popis tema, odgovornih osoba, termina održavanja za 2006. " s nositeljima tema, vremenom i mjestom održavanja i brojem bodova, "II godišnji stručni skup-građevno-tehnička regulativa u 2006. " s nositeljem teme, mjestom i vremenom održavanja i brojem bodova, "III ostali stručni skupovi koji se periodično ponavljaju u 2006. " s nazivima skupova, nositeljima tema, mjestom i vremenom održavanja i brojem bodova, "IV stručne ekskurzije u 2006. "s nositeljima organizacije, mjestom i vremenom održavanja i brojem bodova.
 • Prilog 6: "Životopis osobe odgovorne za provedbu stručnog usavršavanja".

Zahtjevom se podnositelj izjasnio o sljedećem:

 • da se obvezuje "Program stručnog usavršavanja Hrvatskog saveza građevinskih inženjera" (dalje: Program) izvoditi u razdoblju od idućih pet godina,
 • da će Program provoditi sukladno priloženom Pravilniku o provedbi stručnog usavršavanja u graditeljstvu,
 • da će Program provoditi kroz nizove stručnih seminara koji će se održavati kontinuirano više puta godišnje, kroz stručne skupove-predavanja u trajanju od dva sata, kroz godišnje stručne skupove s temama iz građevno-tehničke regulative, te kroz pojedinačne periodične stručne skupove iz područja građevinarstva koji se ponavljaju u pravilnim vremenskim razmacima,
 • da će raspored stručnih skupova i seminara objaviti na mrežnim stanicama Hrvatskog saveza građevinskih inženjera i u stručnom časopisu,
 • da će predavači na nizu stručnih seminara i stručnim skupovima biti priznati domaći i inozemni stručnjaci s fakulteta, instituta i tvrtki, te priznati stručni djelatnici resornih ministarstava, državne i područne uprave koji trajno rade na izradi građevno-tehničke regulative, a za godišnje stručne skupove s temom građevno-tehnička regulativa predavači će biti stručni djelatnici resornih ministarstava i tijela državne uprave koji rade na izradi građevno-tehničke regulative,
 • da će stručne skupove/seminare provoditi na područjima koja gravitiraju većim gradovima: Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Splitu,
 • da je za provođenje Programa odgovorna osoba prof. dr. sc. Josip Rupčić, dipl. ing. građ.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da:

 • nositelj Programa, Hrvatski savez građevinskih inženjera; Zagreb, Berislavićeva 6 ispunjava uvjet iz članka 39, stavak 1. Pravilnika,
 • je "Prilogom 5: iz "Tablice: 5.1. Stručni seminari/skupovi za petogodišnji program (5.1.1. stručni seminari), ispunjen zahtijevani minimum broja bodova propisan Pravilnikom, te odnos broja bodova iz općeg područja stručnog usavršavanja i praćenja građevno-tehničke regulative,
 • je nositelj ispunio ostale uvjete za izdavanje suglasnosti propisane Pravilnikom.

S obzirom na činjenice koje proizlaze iz dostavljene dokumentacije, te izjave koja je dana u pisanom obliku, Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva izdaje Suglasnost za provedbu Programa.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh. v.r.


HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502