HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Naslovnica O Savezu Članice Statut Izborna tijela Program rada Izdavačka djelatnost Ostala stručna djelatnost Sabor Nagrade i priznanja Mađunarodna suradnja Kontakt

 

PRAVILNIK O POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA HRVATSKOG SAVEZA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA

 

Zagreb, 21. svibnja 2018.

 

 

SADRŽAJ

 

I. POJMOVNIK

II. TEMELJNE ODREDBE

III. OPSEG I CILJ

IV. NAČELA OBRADE PODATAKA

V. ZAKONITOST OBRADE

VI. PRAVA ISPITANIKA

VII. OBVEZE SAVEZA SUKLADNO UREDBI

VIII. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

IX. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

X. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

XI. POSLOVANJE S POSLOVNIM KORISNICIMA

XII. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

XIII. PROCJENA UČINKA

XIV. REGISTAR OBRADA OSOBNIH PODATAKA

XV. INCIDENTI / CURENJE PODATAKA I PRAVO NA PRITUŽBU

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Temeljem članka 46. Statuta Hrvatskoga saveza građevinskih inženjera, Berislavićeva 6/I, Zagreb (u daljnjem tekstu: Savez) i Opće uredbe u zaštiti podataka (Uredba EU 2016/679), Predsjedništvo HSGI-a na sjednici održanoj 15. svibnja 2018. godine donio je dokument

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

 

I. POJMOVNIK

Osobni podatak – podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Ispitanik – jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. U kontekstu Saveza, ispitanik može biti član, bivši član, korisnik usluga, fizička osoba kojoj Savez nudi svoje proizvode ili usluge, zaposlenik, kandidat za zaposlenika ili zaposlenik partnera.

Obrada osobnih podatka – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Voditelj obrade – znači fizička ili pravna osoba, koja samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. U kontekstu Saveza, Savez je Voditelj obrade. Predsjedništvo može donijeti odluku o imenovanju i fizičke osobe Voditelja obrade, ako se pokaže potreba za istim.

Izvršitelj obrade – znači fizička ili pravna osoba, koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. U kontekstu Saveza, predsjedništvo može donijeti odluku o imenovanju fizičke osobe Izvršitelja obrade, ako se pokaže potreba za istim.

Informacijski sustav – sveobuhvatnost tehnološke infrastrukture, organizacije, ljudi i postupaka za prikupljanje, obradu, generiranje, pohranu, prijenos, prikaz te distribuciju informacija kao i raspolaganje njima.

Nadzorno tijelo – neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala Republika Hrvatska u svrhu kontrole i osiguranja provođenja Uredbe.

Povjerljivost – svojstvo informacija (podataka) da nisu dostupne ili otkrivene neovlaštenim subjektima.

Integritet – svojstvo informacija (podataka) i procesa da nisu neovlašteno ili nepredviđeno mijenjani.

Privola – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Pseudonimizacija – obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Povreda osobnih podataka – znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Izrada profila – svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem tog pojedinca.

Treće strane – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Distributivni kanali – predstavljaju sredstva i načine preko kojih je omogućena komunikacija s ispitanicima (članovima, pretplatnicima i drugim osobama koje svojevoljno postanu ispitanici), te pristup informacijama, ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga Saveza, a obuhvaćaju aktivnosti podružnica, sekcija i drugih entiteta, mrežnu stranicu Saveza: www.HSGI.hr, te ostale aktivnosti koje se jasno i jednoznačno mogu povezati s Savezom.

 

II. TEMELJNE ODREDBE

Ovim Pravilnikom definiraju se osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka u skladu s poslovnim i sigurnosnim zahtjevima Saveza, kao i zakonskim propisima, najboljim praksama i međunarodno prihvaćenim standardima.

Pravilnik o politici zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) temeljni je akt koji opisuje svrhu i ciljeve prikupljanja, obrade i upravljanja osobnim podacima unutar Saveza, a koji se temelji na vodećim svjetskim praksama iz područja zaštite osobnih podataka. Pravilnik osigurava adekvatnu razinu zaštite podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka[1] (u nastavku: Uredba) i drugim primjenjivim važećim zakonima vezanim uz zaštitu osobnih podataka što Savez dodatno osigurava detaljnim internim Aktima.

 

III. OPSEG I CILJ

Pravilnik o politici zaštite osobnih podataka je temeljni akt Saveza koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Pravilnik utvrđuje pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka.

Cilj Pravilnika je uspostaviti primjerene procese zaštite i upravljanja osobnim podacima ispitanika, poslovnih partnera i drugih osoba čiji se osobnih podaci obrađuju.

Pravilnik se primjenjuje na sve obrade osobnih podataka unutar Saveza, osim u slučajevima gdje se obrađuju anonimizirani podaci ili su obrade takve prirode da se radi o statističkim analizama iz kojih nije moguće identificirati pojedinca.

 

IV. NAČELA OBRADE PODATAKA

Načela obrade podataka su osnovna pravila kojih se Savez pridržava prilikom obrade osobnih podataka ispitanika, a obrade koje se provode sukladno niže navedenim načelima smatraju se zakonitima.

Svako temeljno društvo Saveza dužno je osigurati pridržavanje niže navedenih načela unutar vlastite domene i prilikom obrade osobnih podataka za koje je temeljno društvo voditelj obrade.

Savez osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:

1. Zakonito i pošteno – s obzirom na ispitanike i njihova prava, Savez će obrađivati osobne podatke ispitanika sukladno važećim zakonima i pokrivajući sva prava ispitanika.

2. Transparentno – Savez će osigurati transparentnost obrada osobnih podataka te će, sukladno Uredbi, pružiti ispitanicima sve potrebne informacije i na zahtjev osigurati ispitanicima uvid u njihove podatke, obrazloženja obrada, temelje i zakonitosti obrade i sl. Kroz ovaj Pravilnik, ali i kroz druge kanale koje će biti dostupni ispitanicima, Savez će osigurati informacije kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Ispitanik će pravovremeno, odnosno prije samog prikupljanja podataka, biti upoznat sa svim relevantnim informacijama.

3. Uz ograničenje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.

4. Uz ograničenje pohrane – Savez osigurava da su osobni podaci ispitanika čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Savez osobne podatke može pohraniti i dulje, ali za to mora imati jasnu svrhu u smislu zakonske obveze (npr. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima) ili legitimni interes (npr. u slučaju sudskog spora).

5. Koristeći samo potrebne podatke (smanjenje količine podataka) – Savez osobne podatke prikuplja i obrađuje na način da su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. Od ispitanika se mogu tražiti i drugi podaci, no ispitanik ih nije dužan dati.

6. Točnost – Savez osigurava da su podaci točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave. Savez osigurava primjenu ovog načela na način da je uspostavila redovite kontrole, ali i transparentan proces komunikacije s ispitanicima kroz koji se može zatražiti ispravak podataka u slučaju da ispitanik primijeti da neki od njegovih osobnih podataka nije ispravno naveden.

7. Osigurava sigurnost, nadzor i kontrolu nad podacima i obradama podataka (Cjelovitost i povjerljivost) – Savez prikuplja i obrađuje podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Savez je implementiralo IT sustave koji imaju za cilj detekciju i sprječavanja curenja podataka, sustave za anonimizaciju/pseudonimizaciju podataka, metode nadzora nad pristupom podataka, ograničenja pristupa podacima sukladno potrebi radnog mjesta i sl. Također dio usluga za Savez obavljaju i druge pravne osobe s kojima će podaci ispitanika biti podijeljeni samo ako su oni nužni za potrebe ispunjenja obveza iz zajedničkih Ugovora. Primjer toga je računovodstvo, izrada poreznih kartica, pohrane dokumentacije ili slanje dokumentacije na kućne adrese. Savez će podatke ispitanika proslijediti i Udruženjima ili državnim institucijama u slučaju kada za to postoji zakonska osnova (primjerice za potrebe obrade poreznih obveza).

 

V. ZAKONITOST OBRADE

Savez osobne podatke ispitanika smatra njihovim vlasništvom te se prema njima tako i odnosi. Međutim, kako bi Savez bilo u mogućnosti pružiti uslugu ispitaniku, a sukladno niže navedenim zakonitostima, potrebno je obrađivati minimalan set podataka nužan za kvalitetno pružanje pojedine usluge. U suprotnom, odnosno ako ispitanik odbije ustupiti traženi set podataka, Savez neće biti u mogućnosti pružiti mu uslugu (primjerice ako kandidat za članstvo odbije dati OIB ili nužne kontakt podatke, članstvo će biti odbijeno).

Sukladno tome, osobni podaci ispitanika obrađuju se kada je zadovoljen jedan od niže navedenih uvjeta:

a) Obrada je nužna za izvršavanje službenog odnosa Saveza i ispitanika.

b) Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Saveza (važeći zakonski propisi prema kojima je Savez dužno postupati) – u svakom trenutku kada zakon Savez ovlašćuje ili obvezuje na određenu obradu, Savez će temeljem tog zakona obrađivati osobne podatke ispitanika.

c) Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Saveza ili treće strane – osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Pod legitimnim interesom Savez podrazumijeva obrade koje služe kako bi se unaprijedilo poslovanje, ponudili proizvodi i usluge za koje je razvidno da bi mu olakšale poslovanje sa Savezom, unaprijedilo njegovo upravljanje vlastitim financijama te u korist rješavanja sudskih sporova.

d) Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha – privola mora biti dokaziva i dobrovoljna, napisana lako razumljivim jezikom i ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu (povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i davanje privole). Savez će ispitanika zatražiti privole za obrade podataka i kontaktiranje u svrhe promotivnih i marketinških akcija putem kontakt podatka koje je ispitanik ustupio. Prezentaciju novih proizvoda i usluga, nedostupnosti određene usluge koje Banka komunicira putem dostupnih distributivnih kanala Savez smatra dijelom osnovne usluge te za to neće zatražiti privolu ispitanika dok je sama obrada u skladu s načelima obrade navedenih u točki V. te se temelji na nekoj od navedenih zakonitosti obrade.

e) Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

f) Obrada je nužna za izvršavanje službene zadaće ili zadaće od javnog interesa.

g) Svako temeljno društvo Saveza dužno je identificirati zakonitost za svaku obradu koja je u njihovoj poslovnoj domeni. Pri identifikaciji zakonitosti obrade konzultirat će se nadležna osoba imenovana od Predsjedništva, koja će prema jasnim i unaprijed definiranim kriterijima savjetovati temeljno društvo prilikom identifikacije zakonitosti obrada.

 

VI. PRAVA ISPITANIKA

Savez je svjesno kako su osobni podaci ispitanika njegovo vlasništvo te iako su ti podaci nužni za pružanje usluge, ispitanici u svakom trenutku zadržavaju određena prava u odnosu na obrade njihovih podataka te Savez podatke prikuplja i obrađuje samo uz postojanje gore navedenih zakonitosti obrade. Savez će u trenutku prikupljanja informacija od ispitanika pružiti sljedeće informacije: svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, legitimne interese, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, prava vezana uz privole, potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila (smislene informacije o kojoj je logici obrade riječ te potencijalnim posljedicama i važnosti same obrade za ispitanika) te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka. Savez osobne podatke obrađuje sukladno pravima ispitanika definiranim unutar Uredbe, a koja su navedene u nastavku:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – ispitanik ima pravo od Saveza ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Savez ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni

b) ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu

c) ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Saveza za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka

d) osobni podaci nezakonito su obrađeni

e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

 

Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo dobiti od Saveza potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Saveza ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu sa Savezom.

Pravo na prijenos podataka – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Savezu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Savez u takvoj situaciji više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima od Saveza pravo tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava. Savez ispitaniku na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, najkasnije u roku od 3 mj. od zaprimanja zahtjeva – svi zahtjevi će se pokušati adresirati unutar 1 mjeseca te će rok produljiti najviše za dodatna 2 mjeseca kada je to nužno. Ako Savez ne postupi po zahtjevu ispitanika, bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva izvijestit će ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupila. Razlozi za ne postupanje podrazumijevaju postojanje zakonitosti obrade koja Savez onemogućava u postupanju. Dodatno, ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka:

 • potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Saveza
 • dopuštena zakonom
 • temelji na izričitoj privoli ispitanika.

 

VII. OBVEZE SAVEZA SUKLADNO UREDBI

Savez kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode ispitanika. Spomenute mjere uključuju provedbu odgovarajućih politika zaštite podataka:

 • Gdje je to primjenjivo, Savez primjenjuje kriptografske metode zaštite podataka te se kontinuirano radi na unaprjeđenju sigurnosnih mjera. Uz navedeno, koriste se napredni alati za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, nadziru se kritični sustavi unutar Saveza i sl.
 • Savez ne dopušta neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka. Primjenjuje se pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka. U skladu s tim, jasno su definirane uloge i odgovornosti unutar Saveza. Izvršiteljima obrade strogo je zabranjeno korištenje osobnih podataka ispitanika u bilo koju svrhu koja nije u skladu s uvjetima definiranim u poglavlju IV. Zakonitost obrade.
 • Osobni podaci se štite od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Mehanizmi zaštite se primjenjuju na osobne podatke unutar Saveza bez obzira u kojem se obliku oni čuvaju – papirnatom ili elektroničkom.

 

VIII. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Savez ne obrađuje podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

 

IX. AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA

Donošenje odluka temeljem automatske obrade podataka je sastavni dio poslovanja Saveza i kao takva je nužna, a provodi se:

 • sukladno važećim zakonima kojima podliježe Savez
 • u slučaju potrebe osiguravanja sigurnosti i pouzdanosti usluge koju pruža Savez
 • ako je nužno za sklapanje ili izvršavanje ugovora između ispitanika i voditelja obrade što uključuje umanjenje rizika u poslovanju, unaprjeđenje poslovanja, određenih prekonoćnih obrada koje su sastavni dio IT sustava i sl.
 • kada je ispitanik izričito dao svoju privolu.

U skladu s Uredbom, Savez omogućava ispitanicima pravo prigovora na automatsku, ali i ručnu, obradu podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, u bilo koje vrijeme i besplatno.

 

X. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA

Prijenos osobnih podataka je moguć i partnerima Saveza kojima je ugovorom povjereno obavljanje određenih usluga u ime Saveza ili u slučaju postojanja zajedničkih aktivnosti.

Prilikom prijenosa podataka ispitanika Saveza vanjskim partnerima strogo se poštuje načelo ograničenja obrade uz prijenos minimalne količine podataka koja je potrebna kako bi se realizirala tražena usluga. Dodatno, Savez je uspostavilo kontrolne mehanizme koji od partnera zahtijevaju minimalno jednaku razinu zaštite osobnih podataka kao i samo Savez.

Prema potrebi, a isključivo temeljem uvjeta navedenih u poglavlju IV. Zakonitost obrade, Savez podatke prenosi trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. U takvim situacijama se primjenjuju dodatne kontrole i zaštitne mjere za iznošenje osobnih podataka sukladno Uredbi. Te mjere mogu podrazumijevati pravno obvezujući i provedivi instrument, obvezujuća korporativna pravila, certificiranje i sl.

 

XI. POSLOVANJE S POSLOVNIM KORISNICIMA

Poslovni ispitanici unutar Saveza mogu biti svaka pravna osoba, tijelo državne vlasti, jedinica lokalne ili područne samouprave te njihova tijela, udruga i Savez (sportsko, kulturno, dobrotvorno i sl.), kao i svaka fizička osoba (nepotrošač) koja djeluje unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja. Savez prikuplja i obrađuje podatke o poslovnim ispitanicima, transakcijama, korištenju proizvoda i usluga i osobne podatke fizičkih osoba (nepotrošača) koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja te osobne podatke fizičkih osoba (potrošača) koje su povezane s poslovnim ispitanicima. Povezane osobe s poslovnim ispitanikom u kontekstu ovog Pravilnika mogu biti fizičke osobe vlasnici poslovnog ispitanika, osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog ispitanika, prokuristi, opunomoćenici poslovnog ispitanika, predstavnici poslovnog ispitanika i druge fizičke osobe čije je osobne podatke poslovni ispitanik dao Savezu na korištenje za svrhe uspostave i održavanja poslovnog odnosa. Savez prikuplja, obrađuje i dijeli podatke o poslovnim ispitanicima koji uključuju osobne podatke poslovnih ispitanika i povezanih osoba u skladu sa zakonitostima iz točke V. Zakonitost obrade ovog Pravilnika.

Savez može obrađivati prikupljene podatke poslovnih ispitanika koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba (neispitanika) koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni ispitanik za sljedeće slučajeve:

 • utvrđivanje identiteta
 • procjena rizika uspostave i održavanja poslovnog odnosa
 • prevencija rizika koji mogu proizaći iz poslovnog odnosa
 • usklađivanje sa zakonskim i regulatornim propisima unutar i izvan područja RH
 • ugovaranje i korištenje proizvoda i usluga koje Savez pruža
 • izvršenje svih vrsta bankovnih transakcija unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • izvještavanje ‒ statističke obrade
 • razvijanje i poboljšanje proizvoda i usluga kako bi poslovnim ispitanicima omogućili bolje iskustvo korištenja
 • definiranje proizvoda i usluga koji bi poslovnim ispitanicima Saveza bili od koristi
 • kontaktiranje u svrhe ispunjenja ugovornih odnosa unutar Saveza
 • kontaktiranje u marketinške svrhe.

 

Savez može podijeliti podatke o poslovnim ispitanicima koji uključuju osobne podatke fizičkih osoba (neispitanika) koje djeluju unutar područja svoje registrirane gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja i povezanih osoba koje joj je na korištenje dao poslovni ispitanik uz zadovoljenje zakonitosti obrada definiranih u točci V. Zakonitost obrade te sukladno načelima obrade definiranim u točci IV. Načela obrade podataka i to prema:

 • nekoj od članica Grupe
 • zakonodavnim, nadzornim i regulatornim tijelima unutar i izvan područja Republike Hrvatske
 • financijskim institucijama s kojima Savez surađuje
 • ministarstvima, jedinicama lokale i područne samouprave s kojima Savez surađuje
 • ostale agencije, institucije, udruge, osiguravajuće kuće i tvrtke partneri s kojima Savez ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji temeljem kojeg poslovni ispitanici mogu ugovarati i koristiti proizvode i usluge koje Savez pruža itd.

 

XII. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA (DPO)

Sukladno uredbi EU 2016/679, Savez u trenutku izrade Pravilnika nije bilo obvezatno imenovati Službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer, DPO). U slučaju promjene okolnosti koje će zahtijevati imenovanje DPO, Predsjedništvo će ga imenovati posebnom odlukom.

 

XIII. PROCJENA UČINKA

Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, Savez prije obrade provodi procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka, ako je u ulozi voditelja obrade. Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike. Dodatno, Savez će provesti procjenu učinka na sve obrade koje su trenutno aktivne, a odgovaraju navedenim kategorijama.

Savez obvezatno provodi procjenu učinka na zaštitu podataka u slučaju:

 • sustavne i opsežne procjene osobnih aspekata u vezi s pojedincima koja se temelji na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, i na temelju koje se donose odluke koje proizvode pravne učinke koji se odnose na pojedinca ili značajno utječu na pojedinca
 • opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka
 • sustavnog praćenja javno dostupnog područja u velikoj mjeri
 • u slučajevima obrada koje propiše nadzorno tijelo (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

 

Procjena učinka sadrži minimalno:

 • sustavan opis predviđenih postupaka obrade i svrha obrade, uključujući legitimni interes Saveza
 • procjenu nužnosti i proporcionalnosti postupaka obrade povezanih s njihovim svrhama
 • procjenu rizika za prava i slobode ispitanika iz stavka
 • mjere predviđene za rješavanje problema rizika, što uključuje zaštitne mjere, sigurnosne mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka i dokazivanje sukladnosti s Uredbom, uzimajući u obzir prava i legitimne interese ispitanika i drugih uključenih osoba.

 

XIV. REGISTAR OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Savez vodi evidenciju aktivnosti obrada za koje je odgovorna, odnosno u slučajevima kada je u ulozi voditelja obrade ili zajedničkog voditelja obrade. Ta evidencija je u elektroničkom obliku i sadržava najmanje sljedeće informacije:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade
 • svrhe obrade
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije
 • prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući ime treće zemlje ili naziv međunarodne organizacije
 • predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka, ako je to moguće
 • opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

 

Voditelj obrade podataka odgovoran je za održavanje registra obrada, a sva temeljna društva unutar Saveza odgovorna su za dostavu točnih i pravovremenih informacija kako bi se registar obrada adekvatno popunio.

 

XV. INCIDENTI / CURENJE PODATAKA I PRAVO NA PRITUŽBU

Savez poduzima značajne procesne i tehnološke mjere kako bi zaštitila osobne podatke ispitanika. Dodatno, sve ovlaštene osobe Saveza imaju dužnost obavijestiti odgovorne osobe u slučaju incidenta vezanog uz zaštitu osobnih podataka, a u slučaju povrede osobnih podataka Savez je incident dužno prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka unutar 72 sata nakon saznanja o povredi, ako je to izvedivo. Savez je dužno obavijestiti odgovorne osobe direktno ako je u ulozi voditelja ili zajedničkog voditelja obrade, a u ulozi izvršitelja obrade obavještavanje se provodi putem voditelja obrade koji je primarna točka za kontakt.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Savez bez nepotrebnog odgađanja obavještava ispitanika. Iznimno, Savez neće obavijestiti ispitanika u slučaju povreda osobnih podataka ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

 • Savez je poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti, kao što je enkripcija.
 • Savez je poduzelo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode ispitanika.
 • time bi se zahtijevao nerazmjeran napor. u takvom slučaju mora postojati javno obavještavanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavještavaju na jednako djelotvoran način.

Ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju incidenta koji se tiče njegovih osobnih podataka ili ako smatra da Savez krši njegova prava definirana Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

 

Predsjedništvo HSGI-a

 

 

Izjava o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka Hrvatskom savezu građevinskih inženjera

 

Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da se Vaši osobni podaci poslani s mrežne stranice www.hsgi.hr (u daljnjem tekstu mrežna stranica) prikupljaju i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Hrvatskom savezu građevinskih inženjera kao korisniku putem mrežne stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Članstvo u Savezu je dragovoljno. Kako bi se ostvario status člana, ispitanik je obvezan pružiti određene osobne podatke koje Savez prikuplja o svojim članovima, sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.). Neprihvaćanje Izjave i/ili nepružanje traženih podataka za posljedicu ima odbijanje pristupnice. Pružanje ostalih podataka označenih kao neobveznih je dragovoljno i njihovo nepružanje nema posljedica niti o njima ovisi prihvaćanje u članstvo.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Pristupnicu smatra se da ste suglasni s njihovom obradom. Ustupljeni osobni podaci bit će obrađeni u svrhu vođenja evidencije članstva u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), administracije i upravljanje uslugama, marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Saveza i njegovih partnera).

Vaše obrađene podatke čuvat ćemo dok traje vaš status člana, nakon čega će se oni automatski brisati prema propisanim procedurama Pravilnika GDPR-a Hrvatskoga saveza građevinskih inženjera. Određeni podaci ostat će sačuvani trajno, kao arhivska građa Saveza, no neće biti obrađivani niti korišteni u bilo koje druge svrhe.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

HSGI će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Procedure i načini postupanja s osobnim podacima, te fizičke i tehničko-sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka propisane su u skladu sa zahtjevima regulative GDPR kroz Pravilnik informacijske sigurnosti Hrvatskoga saveza građevinskih inženjera, interne Pravilnike, te Pravilnik o GDPR-u Saveza.

HSGI poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim svojim zaposlenicima i Izvršiteljima obrade radi provedbe osnovnih aktivnosti vezanih uz djelatnosti Saveza. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim:

 • Drugim pravnim osobama s kojima Savez ima poslovne odnose i koje za Savez obavljaju određene usluge, a s kojima će dio podataka korisnika biti podijeljeni ako su oni nužni za potrebe ispunjenja ugovornih obveza.
 • HSGI će podatke korisnika proslijediti i Udruženjima ili državnim institucijama u slučaju kada za to postoji zakonska osnova.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je HSGI.

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka obraćanjem tajništvu Saveza.

U svakom trenutku imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu HSGI-a (Predsjedništvo) na adresu Saveza (Berislavićeva 6/I, 10 000 Zagreb) ili e-poštom na adresu: hsgi@hsgi.org.

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno od nje odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema vama. Opoziv privole možete podnijeti poštom na adresu Saveza ili e-poštom na adresu: hsgi@hsgi.org.[1] UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

HSGI Hrvatski savez građevinskih inženjera

Berislavićeva 6
10000 Zagreb

OIB: 57450863852

tel.:
01/ 48 72 502